การบริหารโครงการ

ที่ปรึกษาด้านงานบริหารโครงการเป็นการให้บริการลูกค้าไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจและส่งมอบโครงการให้บรรลุตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ระยะเวลา คุณภาพ ความปลอดภัย และสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการรวมไปถึง

• การบริหารโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายในเวลา คุณภาพ และงบประมาณ
• ให้แนวทางหรือเทคนิคการจัดการที่ดีเพื่อให้เป้าหมายโครงการบรรลุผล
• ประเมินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานโครงการได้รับการติดตามอย่างถูกต้อง
• ประสานงานกิจกรรมในโครงการต่างๆและทีมโครงการภายนอก
• จัดสรรงานให้กับทีมงานเพื่อดำเนินการให้โครงการเสร็จตามเวลาที่กำหนด
• ติดตามกระบวนการที่แตกต่างในการจัดการเฉพาะโครงการ