การควบคุมการก่อสร้าง

บริษัทฯสามารถให้บริการควบคุมการก่อสร้างด้วยประสบการณ์ความชำนาญที่ครอบคลุมทุกด้านของการก่อสร้าง เรามีความสามารถรองรับทั้งโครงการก่อสร้างขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน โครงการในการให้บริการของเราสามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้เลือกใช้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐบาล นักลงทุนเอกชน เจ้าของโครงการ ผู้พัฒนาโครงการและกลุ่มที่ประกันการก่อสร้างในทุกๆประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน งานให้บริการงานควบคุมการก่อสร้างของเรารวมถึงงานต่อไปนี้

• ควบคุมการออกแบบทางวิศวกรรม
• การรับรองและทวนสอบในฐานะบุคคลที่สาม (third-party)
• การควบคุมการก่อสร้างที่หน้างานให้เป็นไปตามเทคนิคและข้อกำหนดทางกฎหมาย
• การติดตั้งงานระบบการทดสอบวัสดุ
• การควบคุมการทดสอบที่ไม่ต้องทำลายวัสดุ
• การควบคุมเกี่ยวกับเอกสารที่ถูกส่งมอบ