การบริหารจัดการภายใน

บริษัทมี 4 หน่วยงานหลักคือ หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานบริหารงานก่อสร้าง และหน่วยงานการบริหารงานโครงการ ซึ่งมีหน่วยงานเสริมที่รองรับ คือหน่วยงานธุรการทั่วไป แต่ละหน่วยงานประกอบไปด้วยหลายๆแผนกย่อยและจะมีพนักงานในแผนกนั้นๆภายใต้การกำหนดนโยบายจากคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการจะมีอำนาจสูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทผ่านผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการในแต่ละส่วนงาน ผู้จัดการฝ่ายต่างๆจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินงานในฝ่าย ดังนี้:

+ ฝ่ายออกแบบสำหรับนำการดำเนินการในด้านงานสถาปัตยกรรมและออกแบบทางวิศวกรรม

+ ฝ่ายงานบริหารงานก่อสร้างสำหรับนำการดำเนินการในด้านงานควบคุมการก่อสร้างและงานบริหารงานก่อสร้าง

+ ฝ่ายบริหารงานโครงการสำหรับนำการดำเนินการด้านที่ปรึกษาและงานให้บริการบริหารโครงการ