ความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด แรกเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรในสาขาวิชาต่างๆ ที่ร่วมทำงานรวมกันในการให้บริการทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด KKU GROUP LIMITED PARTNERSHIP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2540 และใช้ชื่อย่อว่า "FEC" จากความมุ่งมั่นที่ต้องการจะเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ด้วยเจตนารมณ์และเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่ปรึกษาในระดับนานาชาติ ในการให้คำปรึกษาแก่เจ้าของโครงการทั้งในภาคส่วนราชการ และภาคเอกชน สำหรับงานออกแบบ งานควบคุมงานการก่อสร้าง งานบริหารงานก่อสร้าง และงานบริหารโครงการ โดยมีแนวนโยบายในการทำงานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยให้มีความเจริญรุดหน้าเท่าเทียมกับอารยประเทศ

FEC มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้บริการงานวิศวกรรมที่ปรึกษา
โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้:

 1. งานบริการด้านงานออกแบบ
 2. งานบริการด้านควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานบริการด้านการบริหารงานก่อสร้าง
 4. งานบริการด้านการบริหารโครงการ

ในขอบข่ายงานด้านต่างๆ ครอบคลุมหลายสาขาวิชา ดังนี้:

 1. งานสถาปัตยกรรม
 2. งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
 3. งานออกแบบภูมิสถาปัตย์
 4. งานวิศวกรรมโยธา
 5. งานวิศวกรรมโครงสร้าง
 6. งานวิศวกรรมไฟฟ้า
 7. งานวิศวกรรมเครื่องกล
 8. งานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 9. งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 10. การตรวจสอบและวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม
 11. งานวิศวกรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้าน Power Plant, Oil & Gas

FEC ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และ ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มีการตรวจติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นที่จะรักษาคุณภาพของการให้บริการและการทำงานตามมาตรฐานสากล


FEC ได้รับการยอมรับและความพึงพอใจจากลูกค้า เนื่องด้วยมีนโยบายมี่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการทำงานที่มีมาตรฐานที่ดี จึงทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทฯ มีปณิธานในการทำงานคือ “เราจะให้มากกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง” เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

FEC มีการดำเนินการในการให้บริการใน 2 ส่วน คือ ส่วนงานออกแบบ และส่วนงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันบริษัทฯ มีทีมงานที่ประกอบไปด้วยวิศวกรและสถาปนิกที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญพิเศษในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำในการทำงานที่หลากหลาย

FEC มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในระดับวุฒิวิศวกรและสามัญวิศวกร, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ในระดับวุฒิสถาปนิกและสามัญสถาปนิก ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer), ใบรับรองผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว, ใบรับรอง NFPA 101 LIFE SAFETY CODE เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการ ในโครงการที่มีความหลากหลาย ในกลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ Master Plan, Commercial Building, Education Building and Facilities, Healthcare Building, Industrial Building, Residential Building และ Infrastructure

FEC มีนโยบายในการส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และองค์กรอื่น และยังเป็นสมาชิกของสมาคมในสาขาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุสาหกรรมการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้:

 1. สภาวิศวกร
 2. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
 3. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. ศูนย์ฐานข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 5. สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 6. สมาคมนักผังเมืองไทย
 7. Cooling Technology Institute; CTI
 8. American Society of Mechanical Engineers; ASME
 9. American Concrete Institute; ACI